Regulamin III Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego

 

I Cel imprezy
 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik
 • Promocja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Cisna.
II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika w partnerstwie z Nadleśnictwem Cisna

III Dystans

42.195 m. oraz ok. 30 km (osoby, które w ciągu 4 godzin nie dotrą do punktu kontrolnego na 26 km będą przekierowywane na krótsza trasę (ok. 30 km)).

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2017 r. godz. 7:20 (wschód Słońca)

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 28 stycznia 2017 roku w szkole w Cisnej w godzinach 16.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wiedzie spod Ośrodka Wołosań w Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Komańczy, od Żubraczego stokówką wokół masywu Hyrlatej, do Majdanu i dalej stokówką do Karczmy Brzeziniak w Przysłupie i powrót stokówką do Cisnej. Szczegóły na mapce.

4. Punkty odżywcze:

 • 10. km – okolice Solinki (tam, gdzie Rzeźniczek odbija ze stokówki w stronę Balnicy)
 • 17. km – Roztoki Górne
 • 26. km – skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną
 • 33. km – Karczma Brzeziniak
 • 38. km – skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną

Na punktach serwowane będą napoje (tam gdzie damy radę – herbata z miodem).

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

ZiMB_2016_mapka 16326162_1332099416864662_1127995890_o

Link do trasy: http://tracedetrail.fr/en/trace/trace/28182

5. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora. Dodatkowo, na trasie Maratonu będą umieszczone oznaczenia kilometrów (przynajmniej co 5 km).

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Maratonu, wynoszący 8 godzin. Osoby, które w ciągu 4 godzin nie dotrą do punktu kontrolnego na 26km będą przekierowywane na krótsza trasę (ok. 30km)

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 28 stycznia 2017 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa
 1. Opłata startowa dla uczestników Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wynosi:
 • 100zł – wpłacone do 30 września 2016 r.
 • 120zł – wpłacone od 1 października 2016 do 31 października 2016 r.
 • 140zł – wpłacone od 1 listopada do 30 listopada 2016 r.
 • 160zł - wpłacone od 1 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
 • 180zł – wpłacone od 1 stycznia 2017 do 16 stycznia 2017 r.
 • 200zł – wpłacone po 16 stycznia 2017 lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 31 grudnia 2016 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe gadżety (zapewniamy, że fajne!),
 • napoje i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 18. stycznia 2017 r.

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę/herbatę, napoje izotoniczne oraz odżywki (patrz też pkt. IV.4). Szczegóły zaopatrzenia i rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje (nagrody tylko na dystansie pełnego maratonu!)

1. W maratonie przewidywane są nagrody pieniężne dla sześciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych (osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych). Wysokości nagród:

 • 1. miejsce – 700zł
 • 2. miejsce – 600zł
 • 3. miejsce – 500zł
 • 4. miejsce – 400zł
 • 5. miejsce – 300zł
 • 6. miejsce – 200zł

2. Podczas Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

b) Klasyfikacje wiekowe:

 • K-20, M-20 (rocznik 1988 i młodsi),
 • K-30, M-30 (rocznik 1987-1978),
 • K-40, M-40 (rocznik 1977-1968),
 • K-50, M-50 (rocznik 1967-1958),
 • K-60, M-60 (rocznik 1957 i starsi),

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 8 godzin, osoby, które w ciągu 4 godzin nie dotrą do punktu kontrolnego na 26km będą przekierowywane na krótsza trasę (ok. 30km).

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie, od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

3. Ze względu na trudne warunki, wprowadzamy obowiązek posiadania przy sobie podczas biegu folii NRC oraz telefonu komórkowego.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych m.in. w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Maratonu zamieszczonych na stronie Maratonu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 17:00 organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. Zimowy Maraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl lub telefonicznie 731 209 988.

Regulamin III Zimowej Bieszczadzkiej Dychy, imprezy towarzyszącej III Zimowemu Maratonowi Bieszczadzkiemu

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik
 • Promocja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa Cisna.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika w partnerstwie z Nadleśnictwem Cisna

III Dystans

10 km

IV Termin i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2017 r. godz. 7:20 (wschód Słońca)

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniu 28 stycznia 2017 roku w Szkole Cisnej  w godzinach 16.00-21:00.

3. Trasa:

Trasa Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wiedzie spod Ośrodka Wołosań w Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Komańczy do Majdanu i dalej stokówką do Cisnej. Szczegóły na mapce.

W ujęciu graficznym wygląda to mniej więcej tak:

zbid_trasa zbid_profil_v3

4. Punkty odżywcze:

 • 7. km – skrzyżowanie stokówki z drogą na Cisną

Na punkcie serwowane będą napoje (jeśli damy radę – herbata z miodem).

5. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu wynoszący 2 godziny.

 

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia,
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 28 stycznia 2017 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

Opłata startowa dla uczestników Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wynosi:

 • 60zł – wpłacone do 30 września 2016 r.
 • 65zł –wpłacone od 1 października 2016 do 31 października 2016 r.
 • 70zł – wpłacone od 1 listopada 2016 do 30 listopada 2016 r.
 • 80zł - wpłacone od 1 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
 • 90zł – wpłacone od 1 stycznia 2017 do 16 stycznia 2017 r.
 • 100zł – wpłacone po 16 stycznia 2017 lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

 

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W przypadku wpłaty na konto, w tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Do dn. 31 grudnia 2016 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15zł. Po 31 grudnia 2016 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkowe gadżety (zapewniamy, że fajne!),
 • napoje i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 18 stycznia 2017r.

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę/herbatę, napoje izotoniczne lub odżywki (patrz też pkt. IV.4). Szczegóły zaopatrzenia i rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn.

2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa przyczepionego do buta zawodnika. Chipy wydawane będą w biurze zawodów wraz z pakietem startowym oraz instrukcją mocowania chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Niezwłocznie po zakończeniu biegu należy zwrócić chip do biura zawodów. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie lub niezwrócenie chipa może spowodować dyskwalifikację.

3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 2 godziny.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W razie naprawdę trudnych warunków trasa może zostać skrócona. Jednocześnie od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać w oznaczonej strefie punktów odświeżania),
 • zbaczania z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Zimowej Bieszczadzkiej Dychy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 17:00, Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. Zimowa Bieszczadzka Dycha jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl lub telefonicznie 731 209 988.

I Organizator
Organizatorem biegów dla dzieci jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi dla dzieci “Zimowe Rzeźniczątka” odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej III Zimowemu Maratonowi Bieszczadzkiemu (ZiMB)

II Cele
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III Termin, miejsce, dystans
1. Bieg odbędzie się 28 stycznia 2017 r. w Cisnej, w okolicy Szkoły w Cisnej. Rozpoczęcie zawodów planowane jest 28.01.2017, na godz. 14:00. Zapisy do biegów od 12.45 do 13.45 w biurze zawodów (w Szkole).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów III ZiMB, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów.  Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.
3. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.
4. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w:
klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:
- I kategoria: ”Maluchy” ok. 70m
- II kategoria: szkoły podstawowe ok. 300 m
- III kategoria: szkoły gimnazjalne ok. 600m
W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

IV Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa
1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2001 roku i młodsi.
2. Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz  Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi III ZiMB w dniu 28.01.2017 r. do godz. 13:45. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.
3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Zimowego Maratonu Bieszczadzkiego.
7. Ze względów bezpieczeństwa w biegów zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, nartach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.
8. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.
9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.
10. Limit zgłoszeń ustala się na 100 osób.

V Klasyfikacje i nagrody
1. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają medal i niespodziankę.

VI Uwagi końcowe
1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.
2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.maratonbieszczadzki.pl
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

SPONSORZY:

hyundai logolenkomarmamilleniumwytwornia piwacolapodkarpackiesqueezy

PARTNERZY:

garminpowerade logokropla beskidujacek biegaHiGeenzingynoraf sportskarpeterqualifying racecredintrening biegaczasalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme az-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskiebeskidtvtvp rzeszow