Regulamin VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich

 • promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,
  Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

II Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans

 • Dystans: około 53 km

 • Suma podbiegów/zbiegów: D+1860m/D-1860m

IV Termin, miejsce i trasa Biegu

 1. Start Biegu odbędzie się w sobotę, 13 października 2018r. o godz. 07:00 z Cisnej

 2. Trasa VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), następnie obok bazy ZHP do stokówki biegnącej zza Przysłupa w stronę Majdanu (ok. 3km). Stokówką pobiegniemy do Majdanu i dalej lekko pnącą się pod górkę drogą aż do Przełęczy nad Roztokami Górnymi (ok. 14km). Tutaj skręcamy w prawo na szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Przed Balnicą zbiegamy z pasma granicznego w kierunku na Solinkę (ok. 27km) i biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 40km). Z Roztok biegniemy jeszcze raz asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 41km, 801m n.p.m.) i znowu wbiegamy na górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

 3. Mapa trasy:

http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/45435

V Limity czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 9 godzin.

 2. Dodatkowy limit czasu 6h obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (Roztoki II, 38 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

VI Uczestnictwo

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),

  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

 1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

 2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.maratonbieszczadzki.pl lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

 3. Limit uczestników określa się na 1000 osób.

 4. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń, zawodnicy będą umieszczani na liście rezerwowej, natomiast zawodnicy z listy głównej będą mieli 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie, zawodnik zostaje przeniesiony na koniec listy rezerwowej.

VII Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

  • 120zł – wpłacone do 30 listopada 2017,

  • 130zł – wpłacone do 29 stycznia 2018,

  • 140 zł – wpłacone do 4 czerwca 2018,

  • 150 zł – wpłacone do 3 września 2018,

  • 160 zł – wpłacone do 24 września 2018,

  • 180zł – wpłacone po 24 września 2018 lub w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego).

  • Opcjonalnie możliwy jest zakup okolicznościowej koszulki w cenie 50zł do dnia 24 września 2018.

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

 1. Opłatę startową należy wpłacać przez bluecash lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice 40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

 1. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 31 sierpnia 2018r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Opłata za zakup koszulki nie ulega zwrotowi.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,

 • wodę lub napoje izotoniczne, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie (patrz pkt. IX),

 • lekki posiłek serwowany na mecie,

 • podstawową obsługę medyczną oraz GOPR w czasie Biegu,

 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby wpłacające opłatę startową po 24 września 2018r.

IX Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

  • Roztoki I (12km)

  • Solinka (26km)

  • Roztoki II (38km)

 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

X Nagrody i klasyfikacje

 1. Podczas VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn

 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat

  • 30-39 lat

  • 40-49 lat

  • 50-59 lat

  • 60 i więcej lat

 1. Przewidywane są nagrody pieniężne dla sześciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategoriach wiekowych (nagrody nie dublują się, tzn. osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych). Zestaw nagród rzeczowych w kategoriach wiekowych jest uzależniony od pozyskanych sponsorów. Wysokość nagród pieniężnych w kategoriach generalnych jest następująca:

  • 1. miejsce - 700zł

  • 2. miejsce - 600zł

  • 3. miejsce - 500zł

  • 4. miejsce - 400zł

  • 5. miejsce - 300zł

  • 6. miejsce - 200zł

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

 2. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 3. Dekoracja zawodników odbędzie się w sobotę 13 października 2018r. w okolicy Biura Zawodów. Dokładna godzina zostanie podana w osobnym komunikacie.

 4. Odbiór nagród i wyróżnień możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii zakończenia.

XI Bezpieczeństwo

 1. Obowiązkowa odprawa dla zawodników zostanie udostępniona on-line najpóźniej dzień przed startem Biegu.

 2. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach, tym samym dopasowania ubioru i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

 3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

 4. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.

 5. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

 6. Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC,

  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,

  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,

  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

 7. Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Wszyscy zawodnicy, startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 12-13 października 2018r. w Cisnej. Dokładne godziny otwarcia zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

 2. Przebieg trasy, poza szlakami, będzie oznakowany przez Organizatora.

 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.

 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

 6. Depozyty. Zawodnicy będą mieli możliwość zdeponowania rzeczy na czas Biegu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 18:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 7. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).

 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi VI ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl.

Regulamin III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich

 • promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,
  Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

II Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans

 • Dystans: około 26 km

 • Suma podbiegów/zbiegów: D+1360m/D-1500m

IV Termin, miejsce i trasa Biegu

 1. Odjazd Bieszczadzkiej Kolejki na start Biegu odbędzie się w sobotę, 13 października 2018r. ze stacji w Cisnej około godziny 6:45 (UWAGA: dokładna godzina odjazdu pociągu zostanie podana na odprawie!). Zawodnicy Kolejką zostaną przewiezieni do Solinki, skąd odbędzie się start ostry o godz. 8:15.

 2. Trasa III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z Solinki do Cisnej - początkowo bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego (ok. 3km). Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak turystyczny i wspinamy się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 12km). Z Roztok biegniemy asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 14km, 801m n.p.m.), gdzie skręcamy w górski niebieski szlak graniczny, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Czerwonym szlakiem podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), następnie podziwiając widoki zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

 3. Mapa trasy:

http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/45446

V Limity czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 5 godzin.

 2. Dodatkowy limit czasu 2h30min obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (12 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą zdyskwalifikowani i nie mają prawa kontynuowania Biegu na dalszym odcinku trasy. Zawodnikom kończącym Bieg na tym punkcie zapewnimy transport na metę po przybiegnięciu ostatniego zawodnika.

VI Uczestnictwo

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),

  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

 1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

 2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.maratonbieszczadzki.pl lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

 3. Limit uczestników określa się na 500 osób.

 4. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń, zawodnicy będą umieszczani na liście rezerwowej, natomiast zawodnicy z listy głównej będą mieli 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie, zawodnik zostaje przeniesiony na koniec listy rezerwowej.

VII Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

  • 95zł – wpłacone do 30 listopada 2017,

  • 100zł – wpłacone do 29 stycznia 2018,

  • 105 zł – wpłacone do 4 czerwca 2018,

  • 110 zł – wpłacone do 3 września 2018,

  • 115 zł – wpłacone do 24 września 2018,

  • 135zł – wpłacone po 24 września 2018 lub w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego).

  • Opcjonalnie możliwy jest zakup okolicznościowej koszulki w cenie 50zł do dnia 24 września 2018.

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

 1. Opłatę startową należy wpłacać przez bluecash lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice 40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

 1. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 31 sierpnia 2018r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Opłata za zakup koszulki nie ulega zwrotowi.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,

 • przejazd Bieszczadzką Kolejka z Cisnej do Solinki

 • wodę lub napoje izotoniczne, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie (patrz pkt. IX),

 • lekki posiłek serwowany na mecie,

 • podstawową obsługę medyczną oraz GOPR w czasie Biegu,

 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby wpłacające opłatę startową po 24 września 2018r.

IX Punkt odświeżania/kontrolny

 • Punkty odświeżania będą zaopatrzone w wodę, napoje i drobne przekąski.

 • Punkty odświeżania/kontrolne:

  • Roztoki (12km)

 • Na trasie mogą się znajdować również dodatkowe punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

Uwaga: zawodnicy muszą posiadać własne kubeczki.

X Nagrody i klasyfikacje

 1. Podczas III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn

 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat

  • 30-39 lat

  • 40-49 lat

  • 50-59 lat

  • 60 i więcej lat

 1. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.
  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 4. Dekoracja zawodników odbędzie się w sobotę 13 października 2018r. w okolicy Biura Zawodów. Dokładna godzina zostanie podana w osobnym komunikacie.

 5. Odbiór nagród i wyróżnień możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii zakończenia.

XI Bezpieczeństwo

 1. Obowiązkowa odprawa dla zawodników zostanie udostępniona on-line najpóźniej dzień przed startem Biegu.

 2. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach, tym samym dopasowania ubioru i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

 3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

 4. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.

 5. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

 6. Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC,

  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,

  • kubek, bidon lub inny pojemnik na napoje,

  • minimum 200 ml picia (na starcie i przy wyjściu z każdego punktu odżywczego).

 7. Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Wszyscy zawodnicy, startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 12-13 października 2018r. w Cisnej. Dokładne godziny otwarcia zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

 2. Przebieg trasy, poza szlakami, będzie oznakowany przez Organizatora.

 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.

 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

 6. Depozyty. Zawodnicy będą mieli możliwość zdeponowania rzeczy na czas Biegu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 18:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 7. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).

 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi III PółultraMaratonu Bieszczadzkiego.

 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl.

Regulamin V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich

 • promocja turystyki ekologicznej Bieszczadów, biegania,
  Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

II Organizator

 • Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans

 • Dystans: około 17 km

 • Suma podbiegów/zbiegów: D+640m/D-640m

IV Termin, miejsce i trasa Biegu

 1. Start Biegu odbędzie się w sobotę, 13 października 2018r. o godz. 07:00 z Cisnej

 2. Trasa V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), następnie obok bazy ZHP do stokówki biegnącej zza Przysłupa w stronę Majdanu (ok. 3km). Stokówką pobiegniemy do Majdanu i dalej lekko pnącą się pod górkę drogą w stronę Roztok Górnych. Nie dobiegając do Roztok skręcamy w lewo w przecinkę (“odcinek specjalny” oznaczony przez organizatora), którą wspinamy się na wysokość Małego Jasła, gdzie skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Stąd czerwonym szlakiem (podziwiając widoki) zbiegamy do Cisnej, aż do mety w pobliżu stadionu Orlika.

 3. Mapa trasy:

http://tracedetrail.com/index.php/en/trace/trace/45521

V Limity czasu

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Biegu, wynoszący 4 godziny.

VI Uczestnictwo

 1. Udział w zawodach mogą wziąć zawodnicy, którzy:

  • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,

  • podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń od lekarza!),

  • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,

  • odbiorą pakiet startowy w Biurze Zawodów.

(Uwaga! W przypadku wyrażenia chęci odbioru pakietu przez osobę trzecią należy przekazać osobie odbierającej pakiet wypełnione i podpisane niniejsze oświadczenie, wraz z kserokopią swojego dowodu osobistego.)

 1. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

 2. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie www.maratonbieszczadzki.pl lub w Biurze Zawodów, o ile limit zawodników nie zostanie wcześniej wyczerpany.

 3. Limit uczestników określa się na 500 osób.

 4. Po wyczerpaniu limitu zgłoszeń, zawodnicy będą umieszczani na liście rezerwowej, natomiast zawodnicy z listy głównej będą mieli 7 dni na dokonanie opłaty startowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty w tym terminie, zawodnik zostaje przeniesiony na koniec listy rezerwowej.

VII Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

  • 70zł – wpłacone do 30 listopada 2017,

  • 75zł – wpłacone do 29 stycznia 2018,

  • 80 zł – wpłacone do 4 czerwca 2018,

  • 85 zł – wpłacone do 3 września 2018,

  • 90 zł – wpłacone do 24 września 2018,

  • 100zł – wpłacone po 24 września 2018 lub w Biurze Zawodów (bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego).

  • Opcjonalnie możliwy jest zakup okolicznościowej koszulki w cenie 50zł do dnia 24 września 2018.

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

 1. Opłatę startową należy wpłacać przez bluecash lub na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice 40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

 1. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Do dnia 31 sierpnia 2018r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 31 sierpnia 2018r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Opłata za zakup koszulki nie ulega zwrotowi.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w Biegu,

 • lekki posiłek serwowany na mecie,

 • podstawową obsługę medyczną oraz GOPR w czasie Biegu,

 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą Bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby wpłacające opłatę startową po 24 września 2018r.

IX Punkt odświeżania/kontrolny

 • Na trasie biegu nie ma przewidzianych punktów odżywczych

 • Na trasie mogą się znajdować punkty kontrolne, których usytuowanie nie będzie wcześniej publikowane.

X Nagrody i klasyfikacje

 1. Podczas V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 1. kategoria generalna kobiet i mężczyzn

 2. kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn:

  • 18-29 lat

  • 30-39 lat

  • 40-49 lat

  • 50-59 lat

  • 60 i więcej lat

 1. Przewidywane są nagrody nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

 4. Dekoracja zawodników odbędzie się w sobotę 13 października 2018r. w okolicy Biura Zawodów. Dokładna godzina zostanie podana w osobnym komunikacie.

 5. Odbiór nagród i wyróżnień możliwy jest wyłącznie w trakcie dekoracji podczas ceremonii zakończenia.

XI Bezpieczeństwo

 1. Obowiązkowa odprawa dla zawodników zostanie udostępniona on-line najpóźniej dzień przed startem Biegu.

 2. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach, tym samym dopasowania ubioru i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

 3. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

 4. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z Biegu.

 5. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

 6. Zawodnik przez cały czas Biegu musi posiadać obowiązkowe wyposażenie, którym jest:

  • folia NRC,

  • naładowany i aktywny telefon – numer telefonu powinien być zgodny z numerem podanym na zgłoszeniu,

  • minimum 200 ml picia (na starcie).

 7. Na trasie Biegu dopuszczalne jest używanie kijków.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),

 • schodzenia z trasy Biegu,

 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Wszyscy zawodnicy, startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte w dniach 12-13 października 2018r. w Cisnej. Dokładne godziny otwarcia zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

 2. Przebieg trasy, poza szlakami, będzie oznakowany przez Organizatora.

 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.

 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

 6. Depozyty. Zawodnicy będą mieli możliwość zdeponowania rzeczy na czas Biegu. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 18:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 7. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).

 9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi V ĆwierćultraMaratonu Bieszczadzkiego.

 10. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres biuro@biegrzeznika.pl.

 

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumcolapodkarpackiesqueezysqueezy

PARTNERZY:

garminpowerade logokropla beskidujacek biegaHiGeenzingynoraf sportskarpeterqualifying racesalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextremeaz-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskiebeskidtvtvp rzeszowoutdoor