Regulamin V Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans

ok. 53 km, 2000m D+

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30581

IV Termin, miejsce i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w sobotę, 7 października 2017 r. o godz. 7:00

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w Cisnej (w okolicy pola namiotowego TRAMP) w dniu 6 października 2017 roku (piątek) oraz w dniu 7 października 2017 (sobota) przed biegiem. Szczegółowe godziny otwarcia zostaną podane bliżej daty biegu.

3. Trasa:

Trasa V Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z centrum Cisnej, fragmentem Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej w stronę Ustrzyk Górnych (ok. 1km), koło bazy ZHP do stokówki biegnącej z gdzieś zza Przysłupa w stronę Majdanu (ok. 3km). Stokówką pobiegniemy do Majdanu i dalej lekko pnącą się pod górkę drogą aż do przełęczy nad Roztokami Górnymi (ok. 14km). Tutaj skręcamy w prawo na szlak graniczny w kierunku na Balnicę. Przed Balnicą zbiegamy z pasma granicznego w kierunku na Solinkę (ok. 27km) biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo nieoznakowaną dróżkę (będzie oznakowana!) wspinającą się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych (ok. 40km). Z Roztok biegniemy jeszcze raz asfaltem na przełęcz nad Roztokami (ok. 41km, 801m n.p.m.) i znowu wbiegamy na górski szlak, tym razem wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w kierunku Cisnej. Kawałek zbiegamy po czym podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m). z którego zbiegamy czerwonym szlakiem do Cisnej, przebiegamy obok stadionu Orlika i kończymy na terenie Pola Namiotowego Tramp. W sumie powinno wyjść około 53km i 2000 metrów sumy przewyższeń (tyle samo w górę i w dół). Trasa będzie oznakowana, będą oznaczone kilometry.

Mapa trasy:

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30581

IIIuMBprofil_uMB2015

4. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora. Dodatkowo, na trasie Maratonu będą umieszczone oznaczenia kilometrów (przynajmniej co 5km, postaramy się żeby tradycyjnie było co 1km).

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Maratonu, wynoszący 9 godzin.

2. Dodatkowy limit czasu, 6 godzin, obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach (Roztoki II, 38.km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą dyskwalifikowani.

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 6 października 2017 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

4. Limit uczestników określa się na 1000 osób.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 120zł – wpłacone do 31 grudnia 2016,
 • 130zł – wpłacone od 1 stycznia do 28 lutego 2017,
 • 140zł – wpłacone od 1 marca do 29 maja 2017,
 • 150zł – wpłacone od 30 maja do 21 sierpnia 2017,
 • 160zł – wpłacone od 22 sierpnia do 18 września 2017,
 • 180zł – wpłacone po 18 września lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50zł. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 21 sierpnia 2017 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • pamiątkową część garderoby, może jeszcze coś 🙂
 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się (czytaj: opłacone) na Bieg po 18 września 2017r.

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania/kontrolne, zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki, będą rozmieszczone w odstępach co około 12-14 kilometrów. Częściowa samodzielność (autonomiczność) biegaczy jest wymogiem stawianym biegom kwalifikującym do UTMB.

Punkty z odświeżania/kontrolne:

 • Roztoki I (12km),
 • W Solince (26km),
 • Roztoki II (38km)

Dodatkowo na trasie będą punkty kontrolne: pod Hyrlatą od strony Żubraczego (30km) oraz na Przełęczy nad Roztokami (dwa razy, 14km i 40km).

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody pieniężne dla sześciu pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych (osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych). Wysokości nagród:

- 1. miejsce – 700zł

- 2. miejsce – 600zł

- 3. miejsce – 500zł

- 4. miejsce – 400zł

- 5. miejsce – 300zł

- 6. miejsce – 200zł

2. Podczas Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego prowadzone będą następujące klasyfikacje:

a) Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn;

b) Klasyfikacje wiekowe:

- K-20, M-20 (rocznik 1999-1988),

- K-30, M-30 (rocznik 1987-1978),

- K-40, M-40 (rocznik 1977-1968),

- K-50, M-50 (rocznik 1967-1958),

- K-60, M-60 (rocznik 1957 i starsi).

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa umieszczonego w numerze startowym. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 9 godzin. Osoby niemające szans na zmieszczenie się w limicie, tzn. te, które nie dobiegną w limicie 6 godzin do punktu pomiarowego, umieszczonego w okolicy 38km trasy (Roztoki), są dyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania biegu na dalszym odcinku trasy.

2. Obowiązkowa odprawa dla zawodników odbędzie się w dniu 6.10.2017 roku oraz 7.10.2017 w okolicach biura zawodów. Dokładne godziny odpraw zostaną podane bliżej terminu zawodów.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać Bieg w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

4. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

5. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego odpowiedzialność i konsekwencje spoczną na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.

6. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy, startując w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 22:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Hyundai ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl.

Regulamin II Półultramaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans

 • Dystans: około 26 km,
 • Suma podbiegów/zbiegów: 1250m D+/1400m D-

 

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30580

IV Termin, miejsce i trasa biegu

1. Start biegu odbędzie się w sobotę, 7 października 2017 r. o godz. 8:15 z Solinki.

2. Biuro Zawodów będzie otwarte w Cisnej (w okolicy pola namiotowego TRAMP) w dniu 6 października 2017 roku (piątek) oraz w dniu 7 października 2017 (sobota) przed biegiem. Szczegółowe godziny otwarcia zostaną podane bliżej daty biegu.

3. Trasa:

Trasa II Półultramaratonu Bieszczadzkiego wiedzie z Solinki do Cisnej. Z Solinki biegniemy ok. 3km bieszczadzkim szutrem w kierunku Żubraczego obiegając masyw Hyrlatej, na który za chwilę będziemy się wspinać. Nie dobiegając do Żubraczego skręcamy w prawo w niebieski szlak wspinając się na Berdo (1041m n.p.m.). Z Berda biegniemy na Hyrlatą (1103m), Rosochę (1084m) i zbiegamy do Roztok Górnych. Z Roztok biegniemy asfaltem na Przełęcz nad Roztokami (801m n.p.m.) i wbiegamy na szlak graniczny, wspinając się na Okrąglik (1101m). Na Okrągliku żegnamy się z niebieskim szlakiem i skręcamy w lewo w czerwony szlak kierunku Cisnej. Kawałek zbiegamy po czym podbiegamy na Jasło (1153m n.p.m.), na Szczawnik (1098m) i na Małe Jasło (1097m), z którego zbiegamy czerwonym szlakiem do Cisnej, przebiegamy obok stadionu Orlika i kończymy na terenie Pola Namiotowego Tramp. W sumie powinno wyjść około 26 km i 1250 metrów sumy podbiegów.

Mapa trasy:

http://tracedetrail.com/en/trace/trace/30580

mapka_polultramaraton

profil_polultramaraton

4. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

5. Zawodnicy którzy podczas biegu skrócą trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich zostaną zdyskwalifikowani. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową.

V Limity czasu

1. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy biegu, wynoszący 5 godzin.

2. Dodatkowy limit czasu, 2h30min, obowiązuje na punkcie kontrolnym w Roztokach Górnych (około 12km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu kontrolnego w limicie, będą dyskwalifikowani.

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 6 października 2017 roku w Biurze Zawodów w Cisnej o ile limit zawodników nie zostanie przekroczony.

4. Limit uczestników określa się na 500 osób.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Półultramaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 95zł – wpłacone do 31 grudnia 2016,
 • 100zł – wpłacone od 1 stycznia do 28 lutego 2017,
 • 105zł – wpłacone od 1 marca do 29 maja 2017,
 • 110zł – wpłacone od 30 maja do 21 sierpnia 2017,
 • 115zł – wpłacone od 22 sierpnia do 18 września 2017,
 • 135zł – wpłacone po 18 września lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 40zł. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Po 21 sierpnia 2017 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane na punkcie regeneracyjnym na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 18 września 2017r.

IX Punkt odświeżania/kontrolny

Punkt odświeżania/kontrolny umieszczony będzie w Roztokach Górnych (12km) i zaopatrzony będzie w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Zestaw nagród jest uzależniony od pozyskanych sponsorów.

2. Podczas Półultramaratonu Bieszczadzkiego prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 5 godzin. Osoby niemające szans na zmieszczenie się w limicie, tzn. te, które nie dobiegną w limicie 2h30min do punktu pomiarowego, umieszczonego w okolicy 12km trasy (Roztoki Górne), będą dyskwalifikowane i nie mają prawa kontynuowania biegu na dalszym odcinku trasy.

2. Obowiązkowa odprawa dla zawodników odbędzie się w dniu 6.10.2017 roku oraz 7.10.2017 w okolicach biura zawodów. Dokładne godziny odpraw zostaną podane bliżej terminu zawodów.

3. Od zawodników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wstrzymania lub przerwania Biegu m.in. w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

4. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

5. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego konsekwencje, w tym koszty akcji będą spoczywały na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.

6. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy zawodnicy, startujący w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 22:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. W tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).

6. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Półultramaratonu Bieszczadzkiego.

7. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo  biuro@maratonbieszczadzki.pl.

Regulamin IV Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego

I Cel imprezy

 • integracja środowiska biegaczy ekstremalnych i górskich,
 • promocja Bieszczadów, biegania, Fundacji Bieg Rzeźnika i klubu OTK Rzeźnik.

II Organizator

Fundacja Bieg Rzeźnika

III Dystans i limit czasu

 • Dystans: około 14 km
 • Suma podbiegów: około 630 D+
 • Limit czasu: 4h

IV Termin i trasa biegu

 1. Start biegu odbędzie się w sobotę, 7 października 2017 r. ok. godz. 7:00-7:15
 2. Biuro Zawodów będzie otwarte w Cisnej (w okolicy pola namiotowego TRAMP) w dniu 6 października 2017 roku (piątek) oraz w dniu 7 października 2017 (sobota) przed biegiem. Szczegółowe godziny otwarcia zostaną podane bliżej daty biegu.
 3. Trasa:
  Trasa Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego zaczyna się w centrum Cisnej, z której wybiegamy w kierunku Majdanu, gdzie skręcamy w lewą stronę kierując się drogą do Roztok Górnych. Na 6-tym km, skręcamy w lewą stronę w przecinkę, którą biegniemy do wysokości Małego Jasła, gdzie zbiegamy czerwonym szlakiem do Cisnej. Końcówka trasy prowadzi za stadionem Orlik, do mety usytuowanej na terenie Pola Namiotowego Tramp. W sumie powinno wyjść ok. 14km i 1260 metrów przewyższenia (630m w górę i tyleż samo w dół). Trasa będzie oznakowana. Punkty kontrolne na szóstym (początek podbiegu) i ósmym kilometrze (pod Małym Jasłem).
 4. Mapa trasy:
  http://way2a.com/track_details/2116,ii-cwiercultramaraton-bieszczadzki-zmien
 5. Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

V Limit uczestników

Limit uczestników określa się na 500 osób.

VI Uczestnictwo

1. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy

 • w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat,
 • przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!),
 • dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową,
 • dokonają rejestracji w Biurze Zawodów w przeddzień startu.

(Uwaga! Jeżeli chcesz żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, wypełnij i podpisz niniejsze oswiadczenie a następnie je przekaż wraz z xero dowodu osobistego osobie odbierającej pakiet.)

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, obywatelstwo, adres korespondencyjny oraz opcjonalnie przynależność klubową i dane do faktury VAT.

3. Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl lub w dniu 6 października 2017 roku w Biurze Zawodów w Cisnej.

VII Opłata startowa

1. Opłata startowa dla uczestników Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego wynosi:

 • 70zł – wpłacone do 31 grudnia 2016,
 • 75zł – wpłacone od 1 stycznia do 28 lutego 2017,
 • 80zł – wpłacone od 1 marca do 29 maja 2017,
 • 85zł – wpłacone od 30 maja do 21 sierpnia 2017,
 • 90zł – wpłacone od 22 sierpnia do 18 września 2017,
 • 100zł – wpłacone po 18 września lub w przeddzień zawodów (w Biurze Zawodów).

Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę wpłynięcia pełnej sumy pieniędzy na konto Organizatora, zgodnie z w.w. stawkami.

2. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

Fundacja Bieg Rzeźnika
ul. Kościuszki 11/1
44-100 Gliwice
40 1090 1766 0000 0001 3262 6085
SWIFT: BIGBPLPW, IBAN PL40109017660000000132626085

W tytule wpłaty należy podać kod otrzymany w czasie rejestracji.

3. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwy częściowy zwrot opłaty startowej, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25zł. Do dn. 21 sierpnia 2017 r. jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika, przy czym pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15zł. Po 21 sierpnia 2017 r. wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę.

VIII Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • napoje izotoniczne oraz energetyczne i lekkie posiłki, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie (patrz pkt IX) oraz na mecie,
 • podstawowa obsługa medyczna oraz GOPR w czasie biegu,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów.

Dodatkowo, wszyscy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale. Nie gwarantujemy otrzymania pełnych pakietów startowych przez osoby zapisujące się na Bieg po 18 września 2017.

IX Punkty odświeżania i kontrolne

1. Punkty odświeżania oraz kontrolne zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki. Szczegóły rozmieszczenia punktów będą podane przed startem.

X Nagrody i klasyfikacje

1. Przewidywane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn. Wysokości nagród są uzależnione od pozyskanych sponsorów.

2. Podczas Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego prowadzona będzie jedynie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

3. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.

4. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

XI Bezpieczeństwo

1. Limit czasu wynosi 4 godziny.

2. Obowiązkowa odprawa dla zawodników odbędzie się w dniu 6.10.2017 roku oraz 7.10.2017 w okolicach biura zawodów. Dokładne godziny odpraw zostaną podane bliżej terminu zawodów.

3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji panującej w górach i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody. Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać Bieg w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

4. Na trasie należy zwracać szczególną uwagę na pieszych turystów.

5. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego odpowiedzialność i konsekwencje spoczną na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.

6. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.

XII Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych),
 • schodzenia z trasy Biegu,
 • zakłócania ciszy.

Zawodnicy łamiący te zasady będą dyskwalifikowani.

XIII Dane osobowe i ochrona wizerunku

1. Wszyscy uczestnicy, startując w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

2. Uczestnicy Biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronie Biegu, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu.

XIV Postanowienia końcowe

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.

3. Depozyty. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 22:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

4. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą). Prosimy jednak pamiętać, że to Bieszczady…

5. Ćwierćuaraton Bieszczadzki jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

7. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (na stronie WWW, na Forum lub drogą e-mailową).

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Ćwierćultramaratonu Bieszczadzkiego.

9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e mailowo na adres biuro@maratonbieszczadzki.pl.

profil 14MB 2014

Regulamin biegów dla dzieci w ramach V ultraMaratonu Bieszczadzkiego - Cisna 2017r.

I. Organizator

Organizatorem biegów dla dzieci jest Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej IV ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Termin, miejsce, dystans.

1. Bieg odbędzie się 7 października 2017 r.

2. Biegi będą odbywały się w okolicy boiska Orlik w Cisnej. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 14:00 Szczegółowy program Biegów zostanie podany do wiadomości na stronie http://www.maratonbieszczadzki.pl/.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Biegu V ultraMaratonu Bieszczadzkiego w Cisnej, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w następujących kategoriach wiekowych:

 • Bieg Liska (2014 i młodsi) dystans: 100 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Wiewióry (2012-2013), dystans: 200 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Dzika (2010-2011), dystans: 200 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Wilka (2008-2009), dystans: 400 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Żubra (2006-2007), dystans: 750 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Rysia (2004-2005), dystans: 1500 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

 • Bieg Niedźwiedzia (2000-2003), dystans: 1500 metrów, godzina startu zostanie podana bliżej daty biegu

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 2000 roku i młodsi.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest rejestracja i prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Prawidłowo wypełnione Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów V ultraMaratonu Bieszczadzkiego w dniach 6-7.10.2017 r. (szczegółowe godziny zostanąpodane bliżej daty biegu). Rejestracja oraz wypełnienie Oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenie Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu. W momencie rejestracji i przekazania Oświadczenia obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

3. Rejestracja i wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegów dla dzieci w ramach IV ultraMaratonu Bieszczadzkiego.

7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy Biegu Liska mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

8. Udział w Biegach dla dzieci jest bezpłatny.

9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

10. Wprowadza się limit łącznie 100 uczestników. Po przekroczeniu limitu ilościowego Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjmowania kolejnych zgłoszeń.

V. Klasyfikacje

1. Nie będzie prowadzona klasyfikacja w ramach poszczególnych biegów.

2. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu Biegu w swojej kategorii otrzymają medal.

VI. Uwagi końcowe

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.maratonbieszczadzki.pl.

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Opracowaliśmy regulamin klasyfikacji drużynowej. Podstawowym zamysłem do budowy regulaminu było to żeby drużyny mogły być złożone z zawodników startujących na różnych dystansach i żeby przy tym zapewnić miarę sprawiedliwą klasyfikację, która by odrobinę faworyzowała zawodników startujących na tych dłuższych dystansach. W ten sposób powstał wzór ujednolicający wyniki z krótszych dystansów do czasów z ultraMaratonu.

Wzór wygląda skomplikowanie, ale podstawowa zasada brzmi: im szybciej i dłużej tym lepiej.

Podstawowe zasady regulaminu:

 • przynajmniej 4 zawodników z drużyny musi ukończyć swój bieg;
 • musi być przynajmniej 1 mężczyzna i 1 kobieta, a wśród nich przynajmniej 1 osoba kończąca dystans ultraMaratonu;
 • czasy zawodników są ujednolicane według wzoru z regulaminu;
 • 4 najlepsze ujednolicone czasy spełniające powyższe wymagania są sumowane i na tej podstawie sporządzany jest ranking drużyn;
 • 3 najlepsze drużyny zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

Regulamin dostępny jest tutaj.

 

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumwytwornia piwacolapodkarpackiesqueezy

PARTNERZY:

garminpowerade logokropla beskidujacek biegaHiGeenzingynoraf sportskarpeterqualifying racecredintrening biegaczasalcoliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme az-tape

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskiebeskidtvtvp rzeszow