Regulamin biegów dla dzieci towarzyszących Ultramaratonowi Bieszczadzkiemu

Regulamin biegów dla dzieci rozgrywanych podczas imprezy towarzyszącej Ultramaratonowi Bieszczadzkiemu – Cisna 2014r.

 

I. Organizator

Organizatorem biegów biegów dla dzieci jest Stowarzyszenie OTK Rzeźnik z siedzibą w Gliwicach oraz Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach. Biegi dla dzieci odbywają się w ramach imprezy towarzyszącej Ultramaratonowi  Bieszczadzkiemu.

II. Cele

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

III. Termin, miejsce, dystans.

1. Bieg odbędzie się 11 października 2014 r. w Cisnej.

2. Biegi będą odbywały się na terenie polan namiotowego TRAMP w Cisnej. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 14:00 Szczegółowy program Biegów zostanie podany do wiadomości na stronie www.biegrzeznika.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny i miejsca startu biegów dla dzieci, przy czym uczestnicy zostaną o tym fakcie zawiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Biurze Zawodów Ultramaratonu Bieszczadzkiego, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem biegów.  Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do uczestników.

4. Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników.

5. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w klasyfikacji dziewcząt i klasyfikacji chłopców w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria: rocznik 2009 i młodszych na dystansie ok. 70m

II kategoria: rocznik 2008 – 2006 na dystansie ok. 100 m

III kategoria: rocznik 2005 -2004 na dystansie ok. 600m

IV kategoria:  rocznik 2003-2002 na dystansie ok. 600 m

V kategoria: rocznik 2001-2000 na dystansie ok. 900 m

VI kategoria: rocznik 1999-1996 na dystansie ok. 900m

 

W przypadku gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator.

6. Wyniki Biegów dla dzieci zostaną podane do publicznej wiadomości podczas zawodów oraz za pośrednictwem strony www.biegrzeznika.pl.

IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa.

1. Do zawodów dopuszczeni będą zawodnicy urodzeni w 1996 roku i młodsi.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie Organizatorowi Biegu Formularza Zgłoszeniowego oraz „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie należy przekazać Organizatorowi w Biurze Zawodów Ultramaratonu Bieszczadzkiego w dniu 11.10.2014r. do godz, 13:00. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z Oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Zgłoszeniowego lub Oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

3. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

4. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

5. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

6. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Ultramaratonu Bieszczadzkiego i imprez mu towarzyszących.

7. Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy z kat. I mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

8. Udział w biegach dla dzieci jest bezpłatny.

9. Podczas rejestracji uczestnik musi okazać swój dowód osobisty, legitymację szkolną lub inny dokument umożliwiający weryfikację danych.

V. Klasyfikacje i nagrody

1. W biegach dla dziecu będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja w każdej z grup wiekowych, podanych w paragrafie III pkt. 5, osobna dla chłopców i  dla dziewcząt.

2. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  drobne upominki.

3. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu Biegu w swojej kategorii otrzymają medal.

VI. Uwagi końcowe

1. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko - uczestnika.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub części za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź części) zachowają ważność i wykonalność.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenie ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie www.biegrzeznika.pl.

5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

ORGANIZATOR

SPONSORZY:

lenkomarmamilleniumsqueezysqueezy

PARTNERZY:

garmingarmingarminliga biegow gorskichskalnykrainawilkaextreme

PATRONI MEDIALNI:

biegigorskietvp rzeszowtvp rzeszowoutdoormagazyngorydlaciebiewbieszczady